+ GuideCycling Kuala Lumpur | Bicycle Map + plus a basic guide to cycling in KL
Kayuh Kuala Lumpur | Peta Basikal + dengan panduan asas berbasikal di KL
吉隆坡 骑行乐 | 脚车路线图 + 吉隆坡 脚车骑行。基本指南。
  1. Introduction Pengenalan 简介
  2. Using this Map Menggunakan Peta ini 如何使用地图
  3. Road Sense Kecekapan di Jalanraya 安全行车能力
  4. Other Preparations Persediaan-persediaan lain 其他准备工作
  5. Mix-Transportation Gabungan Pengangkutan 综合交通


Introduction Pengenalan 简介
Welcome to Cycling Kuala Lumpur, Bicycle Map. This map is a guide to cycling in KL with routes compiled from volunteers through a series of surveys and feedback. With this map, we hope to make Kuala Lumpur a cycle-able city for everyone.

Selamat datang ke Peta Basikal, Kayuh Kuala Lumpur. Peta ini adalah satu panduan berbasikal di KL dengan laluan-laluan yang telah dikumpul oleh para sukarelawan melalui beberapa siri survey dan maklum balas. Dengan peta ini, kami berharap untuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar mesra-basikal untuk sesiapa sahaja. 

欢迎取阅吉隆坡骑行乐脚车路线图。这是一张专为脚车骑士打造的大吉隆坡地区脚车骑行路线指南。地图中所列出的脚车路线均经众多志愿者热心参与,以及一系列严谨调查及回馈后绘制而成,随着地图的面世,我们希望把吉隆坡打造成对脚车友好的城市。Using this Map Menggunakan Peta ini 如何使用地图
The city of Kuala Lumpur is formed with concentric circular roads that is centered on Masjid Jamek. The city was designed based on the principles of Garden City Planning before evolving into its current form. The map features the relatively flat 1st Ring Road which encircles the inner-city limits.

The map covers 110km² of KL city centre and surrounding suburbs, highlighting a network of suitable cycling routes*. The routes are placed under different categories to correspond with traffic conditions, cycling ability and confidence level.

Use this map as a guide and journey planner and identify what suits you, marking down your own places of interests and landmarks. Public buildings, notable landmarks,train lines, key traffic directions and important elevations above (5°/ 10%) are highlighted.

It will take an average cyclist four minutes to cycle one kilometer (15kph), about half-an-hour to cycle to the city centre from the map’s edge (add 15 minutes from the west side). Keep hydrated by drinking at least half a litre of liquid before a ride, and about two mouthfuls (100ml) every 15 minutes.

*Although every effort has been taken into consideration on the suitability of these routes, there are no official cycling facilities prepared, please be cautious. Cycle at your own risk.


Bandaraya Kuala Lumpur dijalin oleh lingkaran jaringan jalan raya yang berpusat di Masjid Jamek. Bandar ini direka berdasarkan prinsip Perancangan Bandar Taman sebelum berubah kepada bentuk sedia ada. Peta ini menunjukkan Jalan Lingkaran Pertama yang agak rata, yang mengelilingi sempadan bahagian tengah bandar.

Peta ini meliputi pusat bandar Kuala Lumpur dan kawasan suburbia sekitarnya seluas 110km persegi, dan ditanda dengan jaringan laluan basikal yang bersesuaian*. Laluan-laluan ini diletakkan dibawah kategori berbeza, mengikut keadaan lalu lintas, tahap kepakaran dan keyakinan si penunggang.

Gunakan peta ini sebagai satu panduan untuk merancang perjalanan dengan mengenalpasti apa yang sesuai untuk anda, menandakan mercu tanda sendiri dan tempat-tempat yang berkenaan. Bangunan-bangunan awam, mercu tanda penting, landasan kereta api, arah trafik utama dan laluan cerun di atas (5°/ 10%) adalah ditandakan.

Secara amnya, seorang pengayuh basikal mengambil masa empat minit untuk mengayuh sejauh satu kilometer (15km/jam), atau lebih kurang setengah jam untuk menunggang ke pusat bandar dari kawasan di pinggiran peta (tambahan 15 minit jika dari bahagian barat). Kekal terhidrat dengan meminum sekurang-kurangnya setengah liter air sebelum memulakan perjalanan dan lebih kurang dua teguk (100ml) setiap 15 minit.

*Pelbagai usaha telah diambilkira dalam menentukan kesesuaian laluan-laluan ini. Walaupun kemudahan rasmi untuk penunggang tidak disediakan, berwaspadalah. Keselamatan ketika berbasikal adalah di tangan anda.


吉隆坡的道路建设是以位于市中心巴生河和鹅麦河交汇处的占美回教堂(Masjid Jamek)为中心点,再以同心圆方式向外扩张发展。这个城市当初按照花园城市的概念进行规划,并逐渐演变成今日的格局。从地图中可以发现吉隆坡首个内环公路不仅地势较为平坦少山坡高地,而且把城市围绕起来。

这张地图涵盖吉隆坡市中 心及周边地区共110平方公里面积,并特意突出适合脚车骑行的路线。脚车路线按照不同的交通情况、骑行能力以及自信心水平分成几个级别。

运用这张地图做为你的骑行指南和旅游手册,规划并找出适合自己的路线,对感兴趣的景点和地标做记号。地图中列出公共建筑、知名地标、火车路线、主要交通方向以及海拨高度5°/ 10%以上的地形。

平均而言,脚车骑士必须花4分钟才能骑上1公里路程(按每小时15公里时速计算),约需30分钟才能从地图边缘地带骑至市中心(如果从西边出发,需额外15分钟)。出发之前先饮用至少半公升饮料,每骑行15分钟就补充水分(100毫升)。

* 尽管我们已尽最大的努力考量及规划以确保 路线的适用性,唯由于路线上缺乏官方骑行设施,请您在骑行时务必提高警惕,自负安全。Road Sense Kecekapan di Jalanraya 安全行车能力
By Southeast Asian standards, KL traffic is relatively “mild” but you still require a keen road sense. Malaysia follows the Left-Hand Traffic system. Bicycles are considered road vehicles and should abide by traffic rules. Pedestrians have the highest priority on the road but in reality we have to be wary of larger vehicles.

Build confidence and agility on your bicycle. Join a local cycling group and condition yourself to the city’s traffic order. Thinking ahead, being aware, taking precautions, slowing down or speeding up, ‘standing over’ your bicycle, keeping a safe distance are ways of coping with unexpected hazards. Patience is key.

Sight and hearing are your best senses. A good audible signal, for example, a bell is a must to signal your position or to get attention. At crossings, it is advisable to dismount your bicycle. If in doubt, stop on the left road shoulder 50 to 100 meters before and plan out the steps. Carry a proper raincoat. If it rains heavily, take shelter and wait it out.

Berbanding dengan negara Asia Tenggara lain, trafik di KL adalah agak “sederhana” tetapi anda masih perlu peka ketika berada di atas jalan raya. Malaysia mengamalkan sistem trafik Sebelah Kiri. Basikal juga dikira sebagai kenderaan di atas jalan raya dan perlu mengikut peraturan lalu lintas. Walaupun pejalan kaki diberi keutamaan ketika berada di jalan raya tetapi pada hakikatnya, kita perlu berhati-hati dengan kenderaan yang lebih besar.

Bina keyakinan dan ketangkasan anda ketika menunggang. Sertailah kumpulan berbasikal di tempat anda dan biasakan diri dengan keadaan dan peraturan trafik dalam bandar. Anda boleh mengurangkan risiko kemalangan dengan membuat perancangan awal, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, mengambil langkah berjaga-jaga, memperlahan atau mempercepat kayuhan, ‘berdiri sambil kayuh’ dan mengayuh dalam jarak yang selamat. Sabar itu penting.

Penglihatan dan pendengaran adalah deria terbaik anda. Isyarat yang boleh didengar dengan kuat, seperti loceng, perlu ada untuk memberitahu kedudukan anda atau untuk mendapatkan perhatian. Di lintasan, anda dinasihatkan untuk turun daripada basikal. Jika tidak pasti, berhenti di bahagian kiri bahu jalan 50 hingga 100 meter sebelum sampai dan rancanglah perjalanan anda. Pastikan anda membawa baju hujan yang sesuai. Jika hujan terlalu lebat, carilah tempat untuk berlindung dan tunggu sehingga hujan berhenti.

按照东南亚各国的标准,吉隆坡的交通状况相对“温和”,不过,脚车骑士仍然需要具备一定程度的安全行车能力。马来西亚采取靠左侧行驶的道路通行方向。脚车被为交通工具之一,同样必须遵守交通规则。行人在道路上拥有优先权,不过在现实生活中,我们必须时刻留意大型交通工具。

多加练习以建立自己的信心和灵敏度。加入本地脚车社群并自我调适来适应城市的交通秩序。三思而后行,保持警惕,采取预防措施,减速或加速,站在脚车前方,保持安全的距离等,是应对突如其来的风险的不二法门,记住,耐心很重要。

视力和听力是你在路上的最佳感应器。眼观四面,耳听四方。良好的声音信号,例如闹铃是必备工具以显示你的位置或引起注意。在十字路口,最好停下脚车。如果你心存怀疑,
停在左侧路肩50至100公里处,先行规划路线再继续上路。随身携带雨衣,如果下起倾盆大雨,寻找避雨处直至雨过天晴才继续上路。

Positioning & Signalling Kedudukan & Tanda Isyarat 位置和信号
It is important to stay in the safer zone of the road, keeping closer to the left side of the road. Here are three common junctions and traffic standard positions. Giving eye contact and hand signalling are good practices and a clear indication to convey your intentions. Here are some examples.

Ketika di jalan raya, penting bagi anda untuk mengayuh dalam kawasan yang selamat, iaitu teruskan berada di bahagian kiri jalan raya. Ini adalah tiga persimpangan yang biasa dan posisi lalulintas standard. Biasakan diri menggunakan pandangan mata dan isyarat tangan untuk menyatakan tujuan anda. Di sini ada beberapa contoh.

逗留在道路上的安全区对于脚车骑士来说是相当重要的,尽量往道路左侧靠。以下为3种常见的交叉路和交通标准位置。要引起道路使用者对你的注意,眼神接触和手势是很好且明确的方法。这里有一些靠左侧行驶的例子。

Other Preparations Persediaan-persediaan lain 其他准备工作
Emergency & First Aid Kecemasan & Pertolongan Cemas 紧急和急救
During an emergency, stay calm and secure the scene until help arrives. Have a list of emergency contacts handy and tag it on your belongings. Basic first aid knowledge can go a long way. The Malaysian Red Crescent and St John’s Ambulance provide first aid courses and CPR training. A first-aid kit can come in handy too. Most Personal Accidents (PA) coverage premium are about RM150-200 per annum.

Ketika berlaku kecemasan, bawa bertenang dan kawal tempat kejadian sehingga bantuan tiba. Simpan senarai nombor untuk dihubungi ketika kecemasan dan tagkan pada barang-barang kepunyaan anda. Pengetahuan asas pertolongan cemas atau kit pertolongan cemas dapat membantu pada saat-saat begini. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan St John’s Ambulance ada menyediakan kursus pertolongan cemas dan latihan CPR. Kebanyakan premium perlindungan PA (Kemalangan Diri) adalah di antara RM150 – 200 setahun.

遇上紧急事故时,保持冷静并将现场保持原状,直至救护人员抵达为止。准备一张紧急联络名单并张挂在随身物品上。从长远来说,掌握基本的急救知识对于脚车骑士有百利而无一害。大马红十字会以及圣约翰救伤队提供急救课程以及心肺复办术训练。急救包亦可在遇到紧急事故时派上用场。大多数的个人意外保险保费为每年马币150令吉至200令吉


Night Riding & Gear Kayuhan Malam & Pakaiannya 夜骑和脚车装备
It’s best to stay on the main roads (blue) at night as they are well lit (map feature; to view this clearly on the map, use your rear red light and illuminate the map in the dark). The law requires a cyclist to have a white illuminated light on the front and a red reflector on the rear of the bicycle. By law, a cycling helmet is not compulsory, but wear one if you feel the need to. Use reflective and high visibility materials to take extra precautions.

Laluan terbaik pada waktu malam adalah jalan utama (biru) kerana ia diterangi lampu (ciri peta: untuk melihat laluan ini pada peta, gunakan lampu merah belakang basikal anda untuk menerangi peta pada waktu gelap.) Mengikut undang-undang, seseorang penunggang basikal mestilah mempunyai lampu putih yang menerangi di bahagian hadapan dan pemantul cahaya merah pada bahagian belakang basikal. Pemakaian topi keledar adalah tidak diwajibkan tetapi pakailah jika anda rasa perlu. Sebagai langkah berjaga-jaga, gunakan material yang memantulkan cahaya dan memberi darjah penglihatan yang tinggi.

由于主要道路(蓝色)的照明充足,夜骑时最好选择主要道路(地图功能;在黑暗之中亮起你的红色车尾灯并照射在地图上就可清楚看见该路线)马来西亚法律规定脚车骑士的脚车前灯为白色车灯,车尾灯为红色车灯。尽管马来西亚的法律并没有强制规定脚车骑士必须佩戴脚车帽,不过若你觉得有这种必要,就佩戴吧。记得使用可反光或高度可视材质以加强自身的安全。


Care & Maintenance Penyenggaraan 照顾及维修
Carry some simple tools and spare kit in case of a breakdown: suitable 1.multi-tool depending on the type of bicycle, 2. a hand pump, cold-patch kit (3. rubber patches, rubber glue, sand paper & 4. file) 5. tyre wrench, 6. spare tube & 7. cable-tie.

Bawalah bersama anda peralatan ringkas dan kit tambahan jika berlaku sebarang kerosakan: 1. perkakas pelbagai guna yang sesuai bergantung kepada jenis basikal, 2. pam tangan, kit penampal sejuk (3. penampal getah, gam getah, kertas pasir dan 4. kikir, perengkuh/ 5. spanar tayar, 6. tiub pengganti & 7. pengikat kabel.

随身携带一些小工具和零件,以备故障时可及时更换:1.多用途工具盒, 2.便携式充气筒, 3.补胎片, 4.胶水和砂纸, 5.撬胎棒, 6.备胎及 7.尼龙扎带。
Crime Prevention Pencegahan Jenayah 罪案防范
Crime is a deep concern for everyone and there is no easy way to tackle it. Stay clear of high crime areas when cycling solo. Be directive and be cautious. Your bicycle can be a quick means of escape or used as a shield.

Risiko jenayah menjadi kebimbangan semua dan tiada cara mudah untuk mengatasinya. Jauhi kawasan berisiko tinggi ketika berbasikal seorang diri. Sentiasa tumpukan perhatian dan berwaspada. Basikal anda boleh dijadikan kenderaan untuk meloloskan diri atau sebagai perisai.

罪案是每个人深切关注的问题,而事实上要打击犯罪并不是一件简单的事。独自骑行时尽量避开犯罪黑区。辨明方向并做好准备,在必要时你的脚车可以做为逃生用途或者充作挡箭牌。


Parking & Storage Parkir & Penstoran 停泊和寄放
At the moment there is no official sheltered, secured bicycle parking bay in the city. With a few exceptions, most commercial centres do not allow two-wheelers on their premises. However attitudes are changing and soon in the near future, KL will be a more bicycle friendly city. There are few known bicycle parking sites highlighted on the map.

Buat masa ini, dalam kawasan bandar masih belum ada tempat simpanan basikal rasmi yang terlindung. Dengan beberapa pengecualian, kebanyakan pusat komersil tidak membenarkan basikal dalam premis mereka. Walaubagaimanapun, dengan angin perubahan, tidak lama lagi KL bakal menjadi bandar yang lebih mesra-basikal. Di atas peta ada ditandakan beberapa tempat parkir basikal yang diketahui.

现阶段在吉隆坡并没有正式的脚车停放处。虽然有少数例外,但大多数商业中心并不允许两个轮子交通工具停留在它们的产业范围内。尽管如此,人们的态度正在转变,或许在不久的将来,吉隆坡将会成为一个对脚车更友善的城市。在地图上,我们标示了数个已知的脚车停放处。


Cycle Shops Kedai Basikal 脚车店 (refer to distribution locations)
Get to know where your local cycle shops are. Listed here are local-heritage and modern bicycle shops servicing specific types of bicycles.

Dapatkan maklumat tentang kedai basikal di tempat anda. Di sini kami senaraikan kedai basikal warisan tempatan dan kedai basikal moden yang menyenggara basikal-basikal tertentu.

了解这个城市的脚车店分布位置。以下为维修特定类型脚车的传统及现代化脚车店。Mix-Transportation Gabungan Pengangkutan 综合交通Most inner-city train systems only allow foldable bicycles during off-peak hours and may require bicycle bags and additional fare. However, interstate and intercity transport systems do allow full-sized bicycles if they are packed properly. Peak hours are between 7-9 am and 5-7 pm. Some train stations have bicycle-parking facilities.

Pada amnya, sistem kereta api dalam bandar hanya membenarkan basikal yang boleh dilipat ketika bukan waktu puncak dan mungkin juga memerlukan beg basikal dan bayaran tambahan. Walaubagaimanapun, basikal biasa adalah dibenarkan untuk sistem pengangkutan antara negeri dan antara bandar, jika ia dipek dengan betul. Waktu puncak adalah di antara jam 7 hingga 9 pagi dan 5 hingga 7 petang. Sesetengah stesen keretapi mempunyai tempat parkir basikal.

市中心的大多数大众运输系统只允许折叠式脚车在非高峰时段进入车厢,而且或可能要求以脚车袋加以包裹以及征收附加费用。不过,只要包裹得当,州际以及城市之间的大众运输系统允许全尺寸的脚车进入。早上7时至9时以及傍晚5时至7时为尖峰时段。某些车站拥有脚车停放设施。